Om utskott


1. SAGT: Jag kandiderar till Europaparlamentet för att det behövs mindre prat och mer resultat för klimatet. Därför kommer jag uteslutande prioritera frågor som rör lagstiftning och budget. Många parlamentariker lägger mycket tid på resolutioner, alltså icke bindande uttalanden från parlamentet, eller sitter i utskott som inte stiftar lagar. Det kommer jag inte göra.


GJORT

Mina utskott har varit:

 • Miljö- & klimatutskottet (ENVI)
 • Jordbruksutskottet (AGRI)
 • Energi- & Industriutskottet (ITRE)
 • Tidigare under mandatperioden i fiskeutskottet (PECH)
 • Tidigare under mandatperioden i utskottet för djurtransporter (ANIT)

Samtliga utskott förutom granskningsutskottet för djurtransporter är lagstiftande utskott.


Jag har förhandlat följande lagstiftningar:

 • EU:s utsläppshandel
 • EU:s jordbruksstatistik
 • Krispaketet för energi
 • Lagstiftning om kolsänkor och kolinlagring
 • Lagstiftning om Green washing av produkter
 • Lagstiftning om EU:s strategiska teknikprojekt
 • Regelverk om industriella f-gaser
 • Mindre regelverk för antibiotikaförsäljning


Jag har fokuserat väldigt mycket på det som rör policy och lagstiftning inom klimat, energi, jordbruk och skog. Dessvärre har jag inte haft möjlighet att jobba med ekonomi och budgetfrågor. Centerpartiet har dock konsekvent hållt linjen under mandatperioden att EU ska vara budgetrestriktiva, minska utgifter, avskaffa diverse fonder och inte införskaffa egna medel genom exempelvis EU-skatter.

Om politiskt arbete


2. SAGT: Jag kommer alltid prioritera resultat och att vara med där besluten fattas. Det innebär att jag hellre är med och gör en kompromiss bättre, eller lite mindre dålig, än ställer mig vid sidan av. Att alltid rösta för de högsta ambitionerna och finaste målen kan ge en smickrande bild, men påverkar inte verkligheten. Den som vill göra skillnad på riktigt måste vara med vid bordet, förhandla och ta svåra beslut.


GJORT: Det tydligaste exemplet påhur jag har arbetat politiskt är lagen om naturrestaurering. Vi försökte stoppa lagen, när det inte gick var vi de enda konstruktiva rösterna kvar som försökte förändra lagen efter att högerpartierna lämnat förhandlingsbordet. Vi lyckats därefter göra om lagen från grunden, tack vare våra många ändringsförslag. Det ledde till att vi fick en lag som är bra mycket bättre än ursprungsförslaget – där vi själva har hållit i pennan för att ta bort förslagets värsta delar. Det gjorde att vi ställde oss bakom den omarbetade texten och kunde rösta ja till lagen, trots vår massiva kritik i början. Att vara med och arbeta för förbättring som når genomslag är alltid bra mycket bättre än att ställa sig utanför – och bli överkörd.

Om miljö och klimat


Från valplattformen 2019:

EU är vårt bästa verktyg för att minska utsläppen. Med handeln med utsläppsrätter har vi satt ett pris på koldioxid utsläpp i EU. Tyvärr innefattas i dag bara 45 procent av alla utsläpp i EU av systemet. Utsläppshandeln måste breddas till flera branscher, såsom transporter. Länders möjlighet att kompensera smutsiga industrier för kostnaderna av utsläppsrätter måste också avskaffas. Alla som släpper ut ska stå för sina kostnader.


Vi måste också fortsätta arbeta mot miljöhot som plast i naturen och hormonstörande ämnen i vardagsvaror. Här måste EU fortsätta driva en offensiv agenda. Som ett litet land med stor import blir det extra viktigt att vi samarbetar internationellt för att fasa ut skadliga produkter.


3. SAGT: Minska EU:s utsläpp. Taket för EU:s utsläpp måste fortsätta sänkas i handelssystemet för utsläppsrätter.


 • GJORT: Förhandlat EU:s handelssystem med utsläppsrätter i linje med Parisavtalet.


4. SAGT: Fler branscher ska betala för sina utsläpp. Sjöfart, vägtransporter och flyg utanför EES-området ska inkluderad i EU:s utsläppshandelssystem.


 • GJORT:Förhandlat EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Samtliga områden ovan är nu inkluderade i utsläppshandeln samt även avfallsförbränningssektorn (tack vare Centerpartiet)! Stort!


5. SAGT: Koppla samman den europeiska utsläppshandeln med utsläppsmarknader i andra länder.


 • GJORT: I lagen om energiprojekt fått igenom att flertalet nya komponenter ska ingå. Gjort flertalet ändringsförslag att EU:s ihop-kopplingsmål ska öka från 15% till 25%. Arbetet fortsätter.


6. SAGT: Sluta subventionera smutsiga industrier. Gratis utdelning av utsläppsrätter till smutsiga industrier ska minskas och långsiktigt upphöra.


 • GJORT: Förhandlat EU:s handelssystem med utsläppsrätter – utsläppsrabatterna ska nu fasas ut för vissa sektorer. Arbetet fortsätter.

7. SAGT: Länder ska inte få kompensera sina industrier för utsläpp som ingår i utsläppshandeln.


 • GJORT: Förhandlat EU:s handelssystem med utsläppsrätter – lämnade ändringsförslag som ej vann gehör.


8. SAGT: Underlätta för cirkulär ekonomi. Avfallsdirektivet behöver uppdateras så att det blir lättare för företag att återanvända produkter och material.


 • GJORT: Kvar att behandla under mandatperioden.


9. SAGT: EU satsar på teknik för att fånga in och lagra koldioxid, så kallade minusutsläpp.


 • GJORT: Ansvarig förhandlare för EU:s lagstiftning om kolsänkor och koldioxidinfångning. Arbetet pågår för fullt!


10. SAGT: Förbjuda och reglera hormonstörande ämnen i produkter och livsmedel.


 • GJORT: Inte behandlats under mandatperioden

Om energi


Från valplattformen 2019:

Energifrågan är en klimatfråga. I dag är 73 procent av EU:s energi fossil. Det är 73 procent för mycket. I Europaparlamentet vill jag därför arbeta med att fasa ut kolet och öka Europas självförsörjning av fossilfri energi.


Ska vi möta klimathotet måste vi samarbeta mer. Våra elnät måste kopplas samman så att vi kan dra nytta av hela kontinentens möjligheter att producera fossilfri energi. I dag ersätter inte satsningar på förnybart i Sverige kolkraft i andra delar av Europa, utan snarare vattenkraften. Med ett sammanlänkat elnät blir det enklare att ställa om till fossilfritt genom att vi kan dra nytta av varje regions styrkor. Solkraft i söder, vattenkraft i norr och vindkraft vid kontinentens kuster. Dessutom ökar det leveranssäkerheten då vi blir mindre beroende av lokala väderförhållanden. Får mindre påverkan.


11. SAGT: Fördjupa energisamarbetet i EU. Ska vi kunna ställa om energiproduktionen så måste vi ta till vara all fossilfri energi i Europa.


 • GJORT: Förhandlat EU:s elkrispaket som fastslog 200 miljarder EUR för EU:s gemensamma energiprojekt och ökad hopkoppling av EU:s elnät. Även deltagit aktivt i arbetet om EU:s elmarknad och skrivit ändringsförlag för en mer välfungerande och harmoniserad elmarknad.


12. SAGT: EU:s energiunion ska fokusera mindre på naturgas och mer på fossilfri energiproduktion.


 • GJORT: Ändringsförslag antagna i EU:s gemensamma energiprojekt samt elkrispaket som utesluter fossil energi. Även varit drivande i arbetet att stoppa naturgas i EU:s taxonomi.


13. SAGT: Koppla samman elnätet och Europas elmarknader. Vi behöver fler elnätsförbindelser mellan Europas länder.


 • GJORT: I lagen om energiprojekt fått igenom att flertalet nya komponenter ska ingå. Gjort ändringsförslag att EU:s ihop-kopplingsmål ska öka från 15% till 25%. Arbetet fortsätter.

14. SAGT: EU tar fram en strategi för bioekonomi i Europa för att minska klimatpåverkan och beroendet av fossila råvaror


 • GJORT: Lagt ändringsförslag i regelverket för fordonsstandarder och direktivet för förnybar energi för att stimulera bioekonomi. Någon bioekonomistrategi finns fortsatt inte, arbetet fortsätter.


15. SAGT: Satsa på forskning på fossilfri energi och nya innovationer på klimat- och miljöområdet.


 • GJORT: Forskningsbudgeten har inte behandlats under mandatperioden, däremot har jag förhandlat om Innovationsfonden i EU:s utsläppshandel och därmed ökat budgeten för innovationsprojekt samt breddat typen av industriprojekt som kan ingå. Nästa steg förhandlar jag EU:s strategiska teknikfond som ska stimulera satsningar på grön teknik, detta arbetet pågår.

18. SAGT: Riva upp EU:s sociala pelare. Frågor som rör arbetsmarknadslagstiftning och socialpolitik beslutas bäst nära människor i medlemsländerna.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani varit mycket aktiva i frågan.


19. SAGT: EU ska inte bestämma över svensk skog. Skogspolitiken ska vara en nationell kompetens.


 • GJORT: Otroligt mycket! Vi har bland annat påverkat och förändrat lagen om naturrestaurering för att förbättra avsnitten om skogen, sett till att ekonomi- och äganderätt lyfts in i parlamentets skogsstrategi, motverkat de snäva reglerna i EU:s taxonomi som berör skogen, återkommande lyft vikten av bioenergi i olika lagstiftningar samt drivit ett aktivt påverkansarbete för att förbättra EU:s hållbarhetsregler för biobränslen – och bland annat sett till att GROT fortsatt kan användas för energiändamål.

Om decentralism


Från valplattformen 2019:

EU är ett fred- och frihetsprojekt. EU är som bäst när vi samarbetar kring gemensamma utmaningar men låter medlemsländerna besluta om nationella angelägenheter. Jag säger nej till att EU ska börja lägga sig i sociala frågor, vår arbetsmarknad eller hur våra skogsägare förvaltar sin skog. I stället måste vi fortsätta fokusera på gränsöverskridande frågor, som miljö, säkerhet och frihandel. Då säkerställer vi att beslut fattas så nära människor som möjligt, samtidigt som vi kan möta gränsöverskridande utmaningar i Europa.


16. SAGT: Beslut fattas nära människor. EU ska fokusera på de fyra friheterna med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, samt gränsöverskridande frågor som säkerhet och klimat.


 • GJORT: Röstar återkommande på att EU ska fokusera på dess kärnuppgifter och är fortsatt kritisk till expansion av EU-kompetens till nya områden. Denna punkt är svår att konkretisera.


17. SAGT: Fördjupa partnerskapet med unionens grannländer för att stärka ekonomin, säkerheten och den politiska situationen i EU:s närområde.


 • GJORT: Kriget i Ukraina har riktat stort fokus på EU:s grannländer och fortsatt expansion av unionen. Viktigt att stötta Ukraina och dess grannländer under kriget. EU-parlamentet har bland annat behandlat frågor gällande fri rörlighet till dessa länder, stöd i migrationshanering, militärt- och humanitärt stöd till Ukraina. Kommande lagstiftning rör EU:s energisamarbete med tredje-land, detta har ännu inte påbörjats med frågan kommer att bevakas i industriutskottet.

Om företag


Från valplattformen 2019:

EU är en ekonomisk union. Grunden för samarbetet och utbytet är den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital. Även om vi på pappret har en gemensam marknad utan tullar finns det många andra hinder för handel mellan Europas länder. Det handlar om allt ifrån krångliga nationella regler till skyddade yrkestitlar som försvårar fri rörlighet av framför allt tjänster.


Den inre marknaden måste ständigt utvecklas. EU måste därför jobba mer med att förenkla regler för företag och anpassa regelverket efter nya förutsättningar och nya branscher.


Europa ska också fortsätta handla med resten av världen. Frihandelsavtal skapar tillväx och arbetstillfällen samtidigt som det ger EU möjlighet att påverka andra länder i en positiv riktning, inte minst på miljöområdet. EU:s arbete med att förhandla fram nya frihandelsavtal måste därför fortsätta.


20. SAGT: Förenkla och modernisera reglerna kring företagande och handel, genom att utveckla programmen för bättre lagstiftning, REFIT och Better Regulations.


 • GJORT: I Renew Europes kommitte för små- och medelstora företag verkar jag för regelförbättringar och regelförenklingar för små och medelstora företag. Detta arbete bör dock breddas för att gälla EU:s politik i sin helhet för alla aktörer.


21. SAGT: Integrera tjänstemarknaderna ännu mer genom att bland annat minska antalet nationella yrkestitlar, vilket i dag handlar om 600 stycken i EU.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani bevakat denna fråga och bland annat förbättrat reglerna för arbetskraftsinvandring.


22. SAGT: EU fortsätter sluta nya frihandelsavtal med andra länder.


 • GJORT: Denna fråga har inte rymts inom mitt mandat.

23. SAGT: Skapa en gemensam energimarknad i Europa.


 • GJORT: Förhandlat EU:s elkrispaket som fastslog ytterligare 200 miljarder EUR för EU:s gemensamma energiprojekt och ökad hopkoppling av EU:s elnät. Gjort ändringsförslag om att ihoppkopplingsmålet i elnätet ska öka från 15 procent till 25 procent. Även deltagit aktivt i arbetet om EU:s elmarknad och skrivit ändringsförlag för en mer välfungerande och harmoniserad elmarknad.


24. SAGT: Uppdatera regelverken så att vi på riktigt får en gemensam marknad för digitala tjänster.


 • GJORT: Jag har inte arbetat aktivt i frågan, men bevakat och stöttat arbetet med den inre digitala marknaden som framförallt behandlats i två lagstiftningar: Digital Markets Act och Digital Services Act.Om ekonomi


Från valplattformen 2019:

Mer än två tredjedelar av EU:s budget utgörs av jordbruks- och regionalpolitik. Det återspeglar inte de utmaningar Europa står inför i dag. Resurser måste därför prioriteras om till andra uppgifter som miljö, forskning och säkerhet. Regionstöden bör enbart riktas till de fattigaste delarna av unionen, och jordbruksstöden måste minska i både antal och omfattning. EU måste också bli mycket bättre på att följa upp de stöd som betalas ut. För att motverka korruption och bristande granskning av hur EU-medel används bör Sverige gå med i och bidra till att utveckla den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo).


I och med Storbritanniens eventuella utträde ur unionen kommer det att saknas pengar i EU:s budget. Detta bör främst fyllas genom minskade bidrag och färre stöd. Samtidigt får viktiga insatser, till exempel inom miljö- eller säkerhetsområdet, inte stå tillbaka bara för att medlemsländerna inte kan enas om jordbrukspolitiken. Därför måste vi också vara beredda att betala mer, givet att pengarna går till rätt saker.


25. SAGT: Skapa en gemensam energimarknad i Europa.


 • GJORT: Förhandlat EU:s elkrispaket som fastslog ytterligare 200 miljarder EUR för EU:s gemensamma energiprojekt och ökad hopkoppling av EU:s elnät. Gjort ändringsförslag om att ihoppkopplingsmålet i elnätet ska öka från 15 procent till 25 procent. Även deltagit aktivt i arbetet om EU:s elmarknad och skrivit ändringsförlag för en mer välfungerande och harmoniserad elmarknad.


26. SAGT: Uppdatera regelverken så att vi på riktigt får en gemensam marknad för digitala tjänster.


 • GJORT: Jag har inte arbetat aktivt i frågan, men bevakat och stöttat arbetet med den inre digitala marknaden som framförallt behandlats i två lagstiftningar: Digital Markets Act och Digital Services Act.


27. SAGT: EU fortsätter sluta nya frihandelsavtal med andra länder.


 • GJORT: Denna fråga har inte rymts inom mitt mandat.


28. SAGT: Förenkla och modernisera reglerna kring företagande och handel, genom att utveckla programmen för bättre lagstiftning, REFIT och Better Regulations.


 • GJORT: I Renew Europes kommitte för små- och medelstora företag verkar jag för regelförbättringar och regelförenklingar för små och medelstora företag. Detta arbetet bör dock breddas för att gälla EU:s politik i sin helhet för alla aktörer.


29. SAGT: Integrera tjänstemarknaderna ännu mer genom att bland annat minska antalet nationella yrkestitlar, vilket i dag handlar om 600 stycken i EU.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani bevakat denna frågan och bland annat förbättrat reglerna för arbetskraftsinvandring.

Om säkerhet


Från valplattformen 2019:

Samarbete ger trygghet. Som ett litet land är Sverige beroende av samarbete med våra grannländer, i allt ifrån brandbekämpning till militärt försvar. Det förändrade säkerhetsläget ställer också krav på samarbete inom områden som cyberförsvar och elförsörjning. Här måste EU fördjupa sitt samarbete.


Energifrågan är en säkerhetsfråga. EU:s självförsörjning av energi måste öka för att minska beroendet av rysk gas och olja från repressiva regimer. Genom ett fördjupat energisamarbete kan vi stärka vår gemensamma motståndskraft mot både naturkatastrofer och angrepp från främmande makter.


30. SAGT: Minska EU:s beroende av rysk gas och öka EU:s självförsörjningsgrad på energi


 • GJORT: Förhandlat EU:s elkrispaket för att snabbt bli kvitt den ryska gasen och öka EU:s självförsörjningsgrad. Inom detta paketet rymdes:
  • Inget stöd till fossil energi
  • 200 miljarder EUR till nya energiprojekt
  • Ökade mål för förnybar energi
  • Ökade mål för energieffektivisering
  • Ökade mål för självförsörjning


31. SAGT: Flytta fokus från fossil gas till fossilfri energi i EU:s energiunion.


 • GJORT: Förhandlat EU:s elkrispaket där vi slår fast att alla energisatsningar ska vara fossilfria, förhandlat EU:s handelssystem med utsläppsrätter och fastslagit att alla inkomster från systemet ska finansiera fossilfria projekt samt drivit arbete för att fossil naturgas inte ska klassas som hållbart i EU:s taxonomi.

32. SAGT: Fördjupa säkerhetssamarbetet både inom EU och med unionens grannländer genom att fördjupa grannskapspolitiken.


 • GJORT: Parlamentet har under den här mandatperioden fokuserat oerhört mycket på arbetet med försvar, säkerhet och stöd till Ukraina. Centerpartiet har varit aktiva i arbete för att få nya sanktioner på plats, inte minst vad gäller stopp för import av rysk energi. Vi har även bevakat och stöttat arbete med fördjupat säkerhetsarbete, inte minst vad gäller ammunition och försvarsmateriel. Vårat arbete har dock skett på övergripande nivå och tyvärr varit begränsat.


33. SAGT: Stärka Europeiska polismyndigheten (Europol) med mer resurser.


 • GJORT: Denna fråga har inte rymts inom mitt mandat.

Om internet


Från valplattformen 2019:

Ett fritt och öppet internet är grundläggande för vårt samhälle. EU måste skydda internet både från integritetskränkande lagstiftning och angrepp utifrån. Medborgares rättigheter på internet måste stärkas för att hindra att makt flyttas från enskilda människor till företag eller stater. Därför måste äganderätten över data flyttas till människor själva.


Det uppmärksammade Upphovsrättsdirektivet som nyligen antogs i parlamentet innehåller flera beklaglig paragrafer som begränsar det fria internet och riskerar leda till automatisk censurering av internet. Jag kommer därför arbeta för riva upp det beslutet och att hindra att nya liknande lagar antas.


34. SAGT: Värna ett fritt och öppet internet.


 • GJORT: I industriutskottet deltar vi arbetet för EU:s digitaliseringspolitik och driver vi på för stor frihet och integritet på internet. Vi har bland annat röstat nej och motverkar förslag till att förbjuda artificiell intelligens samt att införa massbevakning av digital kommunikation (det så kallade ’chat control’-förslaget).


35. SAGT: Hindra att de delar av Upphovsrättsdirektivet som hotar ett fritt internet införs.


 • GJORT: upphovsrättsdirektivet har inte behandlats under mandatperioden.

36. SAGT: Skydda människors integritet på internet.


 • GJORT: I industriutskottet deltar vi arbetet för EU:s digitaliseringspolitik och driver vi på för stor frihet och integritet på internet. Vi har röstat nej och motverkar förslag till att införa massbevakning av digital kommunikation (det så kallade ’chat control’-förslaget).


37. SAGT: Stärka medborgares rättigheter gentemot stora IT-företag. Människor måste äga mer av sin data.


 • GJORT: Förslag för att stärka detta har vi bland annat stöttat i Digital Markets Act och Digital Service Act, men i övrigt svårt att konkretisera.

Om migration och asyl


Från valplattformen 2019:

Europa behöver ta ett gemensamt ansvar för migrationen. Med gemensamma yttre gränser behövs också ett gemensamt ansvar för att gränserna upprätthålls och vilka regler som ska gälla. Vi behöver också se till att kustbevakningen fungerar för att stoppa dödligheten på medelhavet.


En gemensam gräns kräver också ett gemensamt ansvarstagande för konsekvenserna av politiken. Därför behövs en fungerande omfördelning av flyktingar. Om EU inte kan enas är ett alternativ bör det öppnas för ett frivilligt omfördelningssystem där de som står utan får betala för länder som tar deras ansvar.


EU behöver också ta ett större ansvar för situationen som gör att människor i framförallt Nordafrika söker sig till Europa. Det handlar om att bekämpa klimatförändringarna, men även att tillföra resurser till infrastrukturprojekt utanför unionen och att aktivt vara en röst för fred på den internationella arenan.


38. SAGT: EU:s gräns- och kustbevakning ska få mer resurser.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani bevakat och drivit denna frågan och bland annat verkat för bättre kontroll och styrning av gränsbevakningsmyndigheten (Frontex).


39. SAGT: Införa en omfördelning av flyktingar, även om alla EU-länder inte är med. De som står utanför bör betala de länder som tar deras ansvar.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani bevakat arbetet med EU:s migrationspakt. Vi stöttar förslaget om att EU-länderna årligen ska ta gemensamt ansvar för att hjälpa 30000 flyktingar, även om denna siffra bör vara högre. EU behöver en bättre gemensam flyktingpolitik och migrationspakten bör snarast komma på plats.

40. SAGT: Flyktingpolitiken harmoniseras. Flyktingpolitiken bör på sikt läggas på EU-nivå.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani bevakat arbetet med EU:s migrationspakt. EU behöver en bättre gemensam flyktingpolitik och migrationspakten bör snarast komma på plats.


41. SAGT: Utöka EU:s afrikanska investeringsfond för infrastrukturprojekt som elnät och vägar i Nordafrika.


 • GJORT: Frågan om EU:s energisamarbeten med tredjeland har ännu inte behandlats denna mandatperiod.


42. SAGT: Stärka EU:s roll i utrikespolitiken så att Europa får en mer samlad röst världen.


 • GJORT: Denna fråga, förutom kriget i Ukraina, har inte rymts inom mitt mandat denna mandatperiod.

43. SAGT: Andra länder, som Ungern och Polen, inte ska få inflytande över svensk aborträtt.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani bevakat denna fråga.


44. SAGT: Förstärka arbetet mot trafficking och människohandel inom EU. Polissamarbetet måste fördjupas ytterligare för att möta den gränsöverskridande brottsligheten.


 • GJORT: Centerpartiet har genom min kollega Abir Al-Sahlani bevakat denna fråga.


45. SAGT: Se över EU:s regionala utvecklingsstöd, så att det understödjer jämställdhetsarbete i fattigare delar av Europa.


 • GJORT: Denna frågan har inte rymts inom mitt mandat.

Om jämställdhet


Från valplattformen 2019:

Jämställdhet är inte en egen fråga, utan måste genomsyra all politik. Samtidigt finns det vissa frågor där kvinnors rättigheter är direkt hotade. Ett sådant hot är att lyfta sociala frågor, som rätten till abort, till EU-nivå. Som ett litet land kan Sverige inte räkna med att få sätta reglerna. I stället riskerar vi att få kompromissa med våra rättigheter. Därför säger jag nej till att EU ska lägga sig i sociala frågor. EU måste också göra mer för de kvinnor som far illa genom trafficking eller andra missförhållanden i sina hemländer. Det kräver ett fördjupat samarbete mellan medlemsländernas polis samt en gemensam politik för unionens gränser.