FRIARE människor & företag

En frihetsunion

EU ska vara ett effektivt verktyg för att möta utmaningarna Europa står inför. EU ska användas till att öka konkurrenskraften för företag och för att höja tillväxten, samt slå vakt om demokratin. EU ska helt enkelt skapa möjligheter och gör det enklare för människor och företag att förverkliga sina mål och drömmar. EU är som bäst när EU förenklar, förtydligar och förbättrar. EU är som sämst när saker försvåras genom hinder, byråkrati och komplexitet. 

 

Centerpartiet vill att EU ska vara enkelt och underlätta vardagen för alla européer och företag som verkar här. Det ska vara enkelt att resa, arbeta, älska, handla, vara klimatsmart och att driva företag.


Vi förespråkar en union som slår vakt om decentralismens principer, som sätter den lokala demokratin främst, oavsett om den sker på nationell, kommunal eller köksbordsnivå. Centerpartiet vill därför vid en eventuell framtida fördragsförändring stärka decentralismens principer och verka för en stor och tydlig nationell kompetens.

 

Vi vill att all lagstiftning utgår ifrån ett företagarperspektiv och upprätta en kommitté som ska granska all relevant lagsstiftning ut ett enkelhetsperspektiv, i syfte att ta bort motstridiga lagstiftning, byråkrati och dubbelregleringar. Kort sagt så vill vi att EU både ska vara enkelt och bidra till att våra liv är enkla.


Ett enklare Europa

är ett friare Europa


  • Decentralismens principer ska värnas 
  • Minskat regelkrångel och mindre byråkrati skapar friare människor och företag
  • Ett kraftfullt demokratilås för att säkerställa EU-ländernas garantier för frihet