PÅGÅENDE FÖRHANDLINGSUPPDRAG

Lagstiftning: Kolsänkor & koldioxidinfångning


Roll: Förhandlare för den liberala gruppen

Utskott: Miljö (ENVI)


Ramverket berör såväl naturliga kolsänkor (skog & jordbruk) samt de industriella – det vill säga när koldioxid avlägsnas från avgaser eller tas bort direkt från atmosfären via en industriell process.


Centerpartiets prioriteringar är: ambitiösa och bindande mål för varje land hur mycket koldioxid som ska fångas in från atmosfären, separering av landbaserade och industriella kolsänkor, bättre betalt för klimatnyttan för jord- och skogsägare samt en EU-marknad för industriella kolsänkor.


Läs mer här!

Strategi: Protein & proteingrödor


Roll: Ansvarig författare och huvudförhandlare 

Utskott: Jordbruk (AGRI)


EU är i dag en stor nettoimportör av foderprotein, som sojabönor och sojamjöl. Importberoendet driver avskogning i tredjeland och medför en rad miljö- och klimatproblem. EU behöver producera mer proteingrödor samtidigit som vi måste se till att regelverken är anpassade för nästa generations proteiner.


Centerpartiets ingångsvärden är att anpassa lagstiftningar för framtidens mat samt att se till att konkurrenskraften i jordbruket ökar. Detta görs bland annat genom att se över forskning & utveckling, jordbruksstöden samt nya affärsmodeller i jordbruket.


Läs mer här!

Lagstiftning: Gröna påståenden


Roll: Förhandlare för den liberala gruppen

Utskott: Miljö (ENVI)


Målet med förslaget om gröna påståenden är att reglera miljöpåståenden på den inre marknaden och att det ska bli enklare för den enskilda konsumenten att göra miljömedvetna val. Samtidigt ska förslaget motverka som så kallad ”greenwashing” för att skydda konsumenter mot vilseledande miljöpåståenden.


Centerpartiets ingångsvärden att att reglerna om kolsänkor måste nyttjas på ett effektivt sätt!


Läs mer här!

Lagstiftning: Plattform för strategisk teknik


Roll: Förhandlare för den liberala gruppen

Utskott: Miljö (ENVI)


Denna lagstifning etablerar en plattform för EU:s investeringar i strategisk teknik. Det finns en tydlig koppling till EU:s innovationsfond som styrs av EU:s utsläppshandel.


Centerpartiets ingångsvärden är att det ska ställas höga krav på fossilfrihet och innovation i plattformen för att den ska möjliggöra klimatomställningen. 

Förhandlingsdelegation: Klimattoppmötet COP28 


Roll: Del i EU:s förhandlingsdelegation bestående av 15 delegater, representant för den liberala gruppen.


Under klimattoppmötena (COP) förhandlas de globala klimatåtagandena. Centerpartiets prioriterade frågor kommer vara att teknik för upptag av koldioxid och kolsänkor ska prioriteras högre globalt, att subventioner till fossil energi måste upphöra samt att ländernas klimatåtaganden möter Parisavtalet!


Läs mer här!

AVSLUTADE FÖRHANDLINGSUPPDRAG

Lagstiftning: EU:s utsläppshandel (ETS)

 

Roll: Förhandlare för liberala gruppen

Utskott: Miljö (ENVI)

 

EU:s utsläppshandel är världens största klimatverktyg. Under denna förhandling medverkade Centerpartiet till att verktyget dubblerades till att omfatta fler utsläpp och höja priset på utsläppsrätter i flera sektorer. Det var även Centerpartiet som såg till att avfallsförbränning ska ingå i utsläppshandeln, något som sänker utsläppen med 44 Mton CO2 per år (motsvarande ungefär hela Sveriges utsläpp!)

 

Läs mer om resultatet här!

Läs mer om Centerpartiets ändringsförslag & ståndpunkter här!

Lagstiftning: Jordbruksstatistik

 

Roll: Förhandlare för den liberala gruppen

Utskott: Jordbruk (AGRI)

 

För första gången kommer EU att samla statistik över alla insatsvaror, produktion, konsumtion och pris i en lagstiftning.


Centerpartiets ingångsvärden var att: förbättra statistik över antibiotika användande, förbättrad statistik om användningen av västskyddsmedel, minskat regelkrångel och samma krav på statisitk för ekologisk odling. Vi lyckades stoppa krav som skulle öka regelbördan samtidigt som statistiken för växtskyddsmedel och antibiotika förbättrades.

 

Läs mer här!


Lagstiftning: Antibiotika i köttprodukter


Roll: Förhandlare för den liberala gruppen

Utskott: Jordbruk (AGRI)


En mindre, teknisk, lagjustering för att ställa krav på antitbiotika i importerade köttprodukter. 

Lagstiftning: EU:s energikrispaket

 

Roll: Förhandlare för liberala gruppen

Utskott: Miljö (ENVI)

 

300 miljarder EUR skulle fördelas för att lösa den akuta energikrisen i spåren av kriget i Ukraina. EU-kommissionen ville ursprungligen finansiera projekt med 20 miljarder EUR genom att sälja fler utsläppsrätter från den så kallade marknadsstabilitetsreserven. Något som hade varit förödande för klimatarbetet. Centerpartiets lösning (som fick gehör) gjorde att pengarna kunde samlas in utan att äventyra klimatarabetet!

 

Läs mer här!

Ståndpunkt: flourerade gaser


Roll: Förhandlare för denliberala gruppen

Utskott: Industri (ITRE)


Lagförslag om att begränsa tillgången till f-gaser som används för bland annat värmepumpar, kylsystem och elkraftkomponenter. F-gaser har stor påverkan på växthuseffekten, dessa måste därför fasas ut på ett sätt som samtidigt gör att vi kan minska användningen av rysk gas och ha ett fungerande elsystem.


Läs mer här!

Läs mer om mina tankar om utskott & förhandling här: